Vedtægter

 

Love for Svendborg Kajakklub - Stiftet d. 15. juni 1934.

§ 1: Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Svendborg Kajakklub. Dens hjemsted er Svendborg. Klubben er tilsluttet Dansk Kano- og Kajakforbund, Danmarks Idræts Forbund samt International Canoe Federation. Desuden er klubben medlem af DGI - Svendborg og SIS.

§ 2: Formål.

Klubbens formål er at dyrke kajaksporten og – med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben – at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, samt skaffe medlemmerne bedst mulige vilkår for udøvelsen af kajaksporten.

§ 3: Medlemmerne.

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Aldersgrænsen for aktive medlemmer er 12 år og 14 år for frigivelse. Som passive medlemmer kan optages personer, som har været aktivt medlem i Svendborg Kajakklub i mindst 2 år og som interesserer sig for klubben. Disse har adgang til klubbens lokaler, men kan ikke deltage i roning og har ikke ret til en bådplads. Passive medlemmer har ikke adgang til svømmehal og motionscenter. Passive medlemmer med bopæl uden for Svendborg kommune, som er aktive medlemmer i en anden kajakklub under DKF, kan ro som gæsteroer. Gæsteroerer må ro ture på maximalt 3 sammenhængende døgn. Ethvert medlem modtager et eksemplar af klubbens love.

§ 4: Ind- og udmeldelse.

Ved indmeldelse udfylder det nye medlem en indmeldelsesblanket. Udmeldelse kan kun foregå skriftligt til klubbens kasserer.

§ 5: Indmeldelsesgebyr, kontingent og pladsleje.

Ved optagelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyrets, kontingentets og pladslejens størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Kontingentet og pladslejen opkræves i januar og juli måned. Ved restance på ét års kontingent bortfalder medlemsretten samt eventuel nøgle til klubben spærres for adgang.

Medlemsretten kan kun generhverves ved betaling af restancen og nyt indmeldelsesgebyr.

Overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan kun ske ½ årligt. Ved overgang fra aktivt medlemskab til passivt medlemskab skal alle restancer være betalt.

§ 6: Generalforsamlingen.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned. Medlemmerne tilsendes skriftlig indkaldelse til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal aktive stemmeberettigede medlemmer, der kommer tilstede. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, samt æresmedlemmer. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Beslutninger tages ved simpelt flertal jf. dog § 12 og § 13.

Ved valg er afstemningen skriftlig og endvidere skal skriftlig afstemning foretages, hvis det kræves af blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til drøftelse og afstemning på generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse jf. dog § 13.

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling.

 • Valg af dirigent.
 •  Godkendelse af dagsorden.
 •  Formanden aflægger beretning.
 •  Kassereren aflægger regnskab og budget.
 •  Lovændringsforslag.
 •  På lige år valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 •  Valg af 2 suppleanter. Begge skal være myndige.
 •  Valg af formænd til instruktionsudvalg og turudvalg samt materialeforvalter. Formændene og materialeforvalteren skal være fyldt 18 år. Formændene og materialeforvalteren vælges for 1 år ad gangen. Posterne kan bestrides af samme person.
 •  Valg af 2 revisorer. Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen og skal være fyldt 18 år. Vælges for 1 år ad gangen.
 •  Indkomne forslag.
 •  Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent og kajakpladsleje.
 •  Fremtidig virksomhed.
 •  Eventuelt.

Ændringsforslag til de under pkt. 5 og pkt. 11 stillede forslag kan skriftlig afgives på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 7: Bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer – alle skal være myndige, samt sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning for 2 år ad gangen. Såfremt 1 bestyrelsesmedlem er fraværende i længere tid ad gangen, indtræder suppleanten. Klubben ledes af bestyrelsen, som administrerer klubbens midler under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg.

§ 7a: Tegningsregel.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkontohver for sig. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samle bestyrelse.

Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 8: Regnskabsår.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9: Udelukkelse.

Bestyrelsen kan bortvise et medlem fra klubbens område og forlange vedkommendes kajak og ejendele fjernet fra klubbens område. Ved bortvisning skal den udleverede klubhusnøgle inddrages og nøgledepositum udbetales til den bortviste. Udelukkelsen kan indankes på førstkommende generalforsamling og skulle udelukkelsen derefter stå ved magt, kan den indankes til DKF.

§ 10: Fartøjer og ejendele.

Klubbens og medlemmernes ejendele skal være mærket med navn og klub. Fartøjer, der ikke er vedligeholdt eller af bestyrelsen erklæret usødygtig, må ikke benyttes og kan forlanges fjernet fra bådhallen. Medlemmernes ejendomsret til deres materiel skal respekteres. Medlemmerne er forpligtede til at sørge for, at materiel og ejendele er på deres behørige pladser.

§ 11: Klubkajakker.

Bestyrelsen udarbejder reglement for brug af klubbens kajakker.

§ 12: Klubbens opløsning.

Til beslutning om klubbens ophævelse kræves, at denne vedtages med 4/5 af afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 og højst 5 ugers mellemrum. Ved klubbens opløsning bruges dens aktiver til dækning af dens gæld. Udvises herefter overskud bruges dette til fremme af kajaksporten i samarbejde med DKF.

§ 13: Lovændringer.

Ændring af klubbens love kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Lovændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest d. 1. februar.

§ 14: Forsikring.

Klubben er lovpligtigt ansvarsforsikret. Klubhuset samt inventar og kajakker er brand- og tyveriforsikrede. Udover hvad disse forsikringer i påkommende tilfælde måtte yde dækning for, påtager klubben sig intet ansvar for medlemmernes ejendele.

§ 15: Fortolkning af love.

Rejses der tvivl angående disse loves fortolkning, fortolkes de af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan ankes på generalforsamlingen.

§ 16a: Sikkerhedsbestemmelser.

DKF´s sikkerhedsbestemmelser og søvejsregler skal overholdes. Derudover skal de af bestyrelsen fastsatte sikkerhedsbestemmelser overholdes. Særlige regler for vinterroning fastsættes af bestyrelsen.

§ 16b:

Medlemmer der ikke er frigivne, må kun ro i følge med en af bestyrelsen godkendt instruktør. For at et medlem kan frigives kræves, at medlemmet:

 Har aflagt 600 meter svømmeprøve for en af bestyrelsen godkendt person.

Har aflagt entringsprøve under overværelse af en af bestyrelsen godkendt instruktør.

 Har roet 100 km i tur-/kapkajak eller

 Har roet 75 km i havkajak.

Frigivelse skal godkendes af et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra medlemmets instruktør.

Dog kan der gives tilladelse til at en begynder, som kan udføre en veludført entringsprøve, kan deltage i klubbens fællesroninger.

Denne tilladelse kan gives af pågældendes instruktør eller af et bestyrelsesmedlem.

Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres fra entringsprøven ved, at aflægge makkerhjælpsprøve med et andet medlem og herved frigives til udelukkende at ro sammen med vedkommende.

Dispensationen skal godkendes af et bestyrelsesmedlem.

§ 17: Ordensregler.

Bestyrelsen fastsætter et ordensreglement for klubben. Reglementet hænges op i klubben, samt findes på www.svendborg-kajakklub.dk. Ved overtrædelse af ordensreglementet kan bestyrelsen give advarsler, karantæne eller ekskludere medlemmet.

(Revideret i marts 2017 på Ordinær generalforsamling)

Forklaring på forkortelser:

DFK – Dansk kano- og kajakforbund

DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

DGI Svendborg – lokal afdeling af DGI

SIS - Svendborg Idræts Samvirke